Bezpečnostné projekty – ochrana osobných údajov

Národná rada Slovenskej republiky schválila 30. apríla 2013 nový zákon na ochranu osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2013.  Novým zákonom sa zrušil dosiaľ platný zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov slúži na ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života.

Ochrana osobných údajov v praxi znamená zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov.  Za túto bezpečnosť je zodpovedný prevádzkovateľ(podnikateľ), pričom je povinný chrániť spracúvané údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením.

Na tento účel je potrebné prijať primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Bezpečnostné opatrenia musia byť zdokumentované podľa druhu informačného systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje.

Nepripojený k internetu: Pripojený k internetu:
Nespracúva osobitné kategórie Základný stupeň dokumentácie Bezpečnostná smernica
Spracováva osobitné kategórie Bezpečnostná smernica Bezpečnostný projekt
Informačný systém slúži na zabezpečenie verejného záujmu Bezpečnostný projekt Bezpečnostný projekt

 

Bezpečnostné opatrenia, bezpečnostná smernica a bezpečnostný projekt musia byť zosúladené do 31. 3. 2014.
Vypracovanie dokumentácie ponúkame v základnom rozsahu, bezpečnostnej smernice a bezpečnostného projektu. Cena bude vyhotovená podľa vypracovanej cenovej ponuky.
Za nesplnenie alebo porušenie povinnosti mať vypracovaný bezpečnostný projekt môže byť uložená pokuta až do výšky 300 000 eur.